Harelbeekse Dartsfederatie
Reglement 2022 – 2023
 
INSCHRIJVINGEN
 
 
CLUBS.
1. Elke club die de sport van Engelse Vogelpik beoefent kan inschrijven in de Harelbeekse Darts federatie als dusdanig.  Een club die zich wenst in te schrijven moet zijn aanvraag richten aan het secretariaat van de Harelbeekse Dartsfederatie.  Die aanvraag zal voorgelegd worden aan het werkingsbestuur op de eerstvolgende maandelijkse vergadering.  Eventuele bezwaren kunnen hierop worden besproken en een beslissing tot aanvaarding of weigering volgt na een gewone stemming (zie rubriek ‘Vergaderingen’).  Bij weigering kan de betrokken club eenmalig schriftelijk beroep indienen.  Hierna worden ze uitgenodigd op de volgende maandelijkse vergadering en kunnen hun standpunten uiteen doen. Daarna volgt opnieuw een gewone stemming (in afwezigheid van de betrokken club).
 
2. Per club moeten minstens 6 spelers worden ingeschreven.  Een maximum aantal spelers wordt niet vooropgesteld.
 
3. Het inschrijvingsgeld voor een club bedraagt € 15.00-. Dit moet worden vereffend voor het begin van de competitie.  Per club wordt ook een waarborg van € 25.00 - gevraagd.  Voor reeds vroeger ingeschreven clubs wordt dit verrekend met de vroeger gestorte borg.  Wanneer een club hun deelname aan de Federatie wenst stop te zetten wordt de resterende borgsom terugbetaald. Indien er geen openstaande forfaits moeten worden aangerekend.
 
4. Het betalen van waarborgen, aansluiten spelers, inschrijven van clubs worden via overschrijving gedaan naar de penningmeester Thuylie Christoph op volgend rekeningnummer 035-4698746-10
 
5 .Op de kwitantie die je ontvangt op de vergadering of via email staat er altijd een code op bv: hdf 18-19/… vermeld die altijd op uw overschrijving zodat de penningmeester weet vanwaar de overschrijving komt en over welke betaling het gaat.
 
6. Het is niet altijd de ploegverantwoordelijke die de overschrijvingen doet.
 
7. Het inschrijven van uw club voor het nieuwe seizoen. Op de vergadering van mei 2018 krijgt iedere club de nodige documenten en aansluitingskaarten voor de spelers voor het nieuwe seizoen.
 
8. De afsluitdatum voor de clubs die deel genomen hebben aan het huidig seizoen is de eerste maandag van juli. 
 
9. Op de laatste vergadering van het seizoen word gevraagd om het volgende mee te brengen:

- Aansluitingsformulier ploeg

- Inschrijvingslijst eerste, zes spelers.

- Eerste, zes getekende aansluitkaarten spelers

10.Voor de nieuwe ploegen is de afsluitdatum 1 augustus 2018 en gelden de zelfde voorwaarden als bovenvermeld. Zijn de nodige documenten niet tijdig binnen, gaan wij er van uit dat de club niet meer deel neemt aan de kompetitie, en zal deze niet meer opgenomen worden in de kompetitie kalender.

 

11. Een ploeg die ingeschreven is en die afhaakt tussen de vergadering van juli en de start van de competitie zal er een na beraad van het hoofdbestuur een sanctie opgelegd worden. Bv. één of meerdere seizoenen niet meer kunnen aantreden in de competitie van de Harelbeekse Darts Federatie.

 

12. Iedere club moet minstens 1 en maximum 2 afgevaardigden aanstellen.  Hun taak bestaat er in de eerste plaats hun club te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen (zie kalender vergaderingen op de website) van de Harelbeekse Darts Federatie  Anderzijds worden zij aangesteld om hun medewerking te verlenen aan activiteiten ingericht door de Harelbeekse Darts Federatie.

 

13. Iedere club die zich inschrijft is verplicht aan de secretaris van de Harelbeekse Darts Federatie een lijst te overhandigen met de volgende gegevens :

- vermelding naam van de club

- namen van de spelers met volledig adres telefoonnummer en eventueel email adres

- namen van de verantwoordelijken met adres en telefoonnummer en email adres

- adres van het lokaal en telefoonnummer en eventueel email adres

 

14. Iedere club moet over een lokaal beschikken met de nodige accommodaties waar de wedstrijden van de Harelbeekse Darts Federatie kunnen gespeeld worden.  Meerdere ingeschreven clubs per lokaal zijn toegelaten mits er regelingen kunnen getroffen worden voor de te spelen wedstrijden.

 

SPELERS.

1. Ieder persoon kan automatisch ingeschreven worden als speler bij een club in de Harelbeekse Darts Federatie.  Wanneer een afgevaardigde van een andere ingeschreven club bezwaren heeft tegen die inschrijving, moet hij een gegronde klacht richten aan het hoofdbestuur van de Harelbeekse Darts Federatie.  Deze kan dan op zijn beurt beslissen deze klacht al dan niet te bespreken op een maandelijkse vergadering.  Indien de klacht wordt besproken, volgt een gewone stemming.  Als daaruit volgt dat de speler in kwestie niet wordt aanvaard, kan hij eenmalig schriftelijk beroep indienen.  Hierna wordt hij uitgenodigd op de volgende maandelijkse vergadering om zijn kandidatuur te verdedigen.  Daarna volgt opnieuw een gewone stemming (in afwezigheid van de betrokken speler).

 

2. De inschrijving gebeurt via de afgevaardigden van de club waarbij hij  zich wil aansluiten.  De afgevaardigden moeten dan alle nodige gegevens doorspelen aan het secretariaat.

 

3. Het inschrijvingsgeld per speler bedraagt € 10.00- Dit moet worden gestort door de afgevaardigden van de clubs op de rekening van de Federatie. rekeningnummer Federatie: 035-4698746-10. Een speler die in de loop van de heenronde wordt ingeschreven , moet tegen de volgende speeldag vereffend worden op de rekening van de Harelbeekse Darts Federatie  met vermelding van naam speler en nr. indien dit niet gebeurd is de speler niet meer speelgerechtigd en verliest hij de behaalde punten zowel individueel en de behaalde punten voor de club.

 

4. Iedere speler kan zich laten inschrijven vanaf de inschrijving van de club waarbij hij wenst deel te nemen tot aan het einde van lopende seizoen (laatste speeldag op de kalender telt – tot 24.00u). Minimum leeftijd is bepaald op 10 jaar.

 

5. Een speler die niet is ingeschreven bij het secretariaat mag niet worden opgesteld.  Uitzondering hierbij is wanneer men op dezelfde dag van de wedstrijd een speler wil inschrijven.  Dan moet men op dit ogenblik iemand van het hoofdbestuur verwittigen. Een speler die in de loop van de heenronde wordt ingeschreven , moet tegen de volgende speeldag vereffend worden op de rekening van de federatie met vermelding van naam speler en nr indien dit niet gebeurd is de speler niet meer speelgerechtigd en verliest hij de behaalde punten zowel individueel en de behaalde punten voor de club.

 

6. Een speler kan zich maar inschrijven bij 1 club.  Een speler mag gedurende een lopend seizoen niet van de ene club naar de andere overstappen ,.eenmaal ingeschreven blijft men gebonden voor een gans seizoen.  

Een  uitzondering hierbij is wanneer een bepaalde club tijdens het seizoen stopt met de competitie indien er geen voorgaande forfaits werden gegeven. Dan mogen de spelers verbonden aan deze club overstappen naar andere ploegen binnen de Harelbeekse Darts Federatie. Enkel in hun reeks of hoger (kunnen niet zakken) Een speler die bij 2 ploegen een aansluitingkaart tekent wordt automatisch voor de rest van het seizoen geschorst.

 

LOKAAL - INSTALLATIE.

1.Voor het spelen van de wedstrijden moet de club beschikken over 2 blokken.  De blokken moeten competitieblokken zijn en  zich in een staat bevinden die het mogelijk maakt een normaal verloop van de wedstrijd te hebben.  Per uitzondering kan voor bepaalde lokalen toegestaan worden te spelen op 1 blok.

 

2. De blokken worden opgehangen op 173 cm, gemeten van op de grond ter hoogte van de werpdrempel  tot aan het middenpunt van de roos.  De werpdrempel bevindt zich op 237 cm, gemeten tot aan het oppervlak van de blok.  

 

3. De 2 blokken waarop competitie wordt gespeeld moeten zo worden opgehangen dat de spelers geen hinder van elkaar kunnen ondervinden.  Kan gecontroleerd door het bestuur van de federatie.

 

4. Wanneer de normale helderheid niet voldoet moet ervoor worden gezorgd dat de blokken voldoende worden verlicht met kunstmatige verlichting.

 

5. Voor het optekenen van de punten mag geen gebruik worden gemaakt van een elektronische installatie.

 

6. De borden voor het optekenen van de punten moeten goed zichtbaar zijn tijdens de wedstrijd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van stiften moet de intensiteit van het geschrift groot genoeg zijn zodat de spelers makkelijk hun score kunnen zien.

 

7. In het lokaal moet reservemateriaal beschikbaar zijn zoals stiften, krijtjes, lampen, enz …Wanneer het lokaal beschikt over een muziekinstallatie, moet het volume tijdens competitiewedstrijden zo geregeld zijn dat de spelers er geen hinder van ondervinden.

 

HARELBEEKSE DARTS FEDERATIE-COMPETITIE.

1. Het is hierbij duidelijk te begrijpen dat de wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële Darts-regels. Alle hiernavolgende punten dienen ter aanstippend en ter verduidelijking of gelden als specifieke richtlijnen voor de competitie van de Harelbeekse Darts Federatie.

 

2.ALGEMEEN

1. Alle wedstrijden worden gespeeld op zaterdagavond.  Voor bepaalde clubs kan een uitzondering worden gemaakt om op vrijdagavond te spelen, wel met dien verstande dat dit voor de competitiestart moet worden afgesproken met de andere clubs.  De wedstrijden beginnen alle om 20.30u stipt. met uitzondering van door beide clubs afgesproken aanvanguur.

 

2. Voor de competitiestart wordt een kalender opgemaakt die wordt verdeeld onder alle ploegen.  Alle ploegen zijn geacht zich te houden aan de vooropgestelde data.

 

3. Wanneer om de een of andere ernstige reden een datum niet past, dan moeten beide ploegen overeenkomen om de wedstrijd te spelen op een andere dag. Die verandering moet worden gemeld worden aan iemand van het bestuur (liefst aan luc rigole) voorafgaand aan de normale datum van de wedstrijd.

 

4. Bij iedere wedstrijd zal een wedstrijdblad (in 3-voud) worden ingevuld (zie rubriek ‘Wedstrijdbladen’).

Bij de wedstrijden zullen ook de 180 en 171scores worden genoteerd en doorgegeven aan het secretariaat. Uitworpen boven de 100 moeten tevens worden gemeld (bij de dames vanaf 75).

 

5. Een effectieve speler kan maximum 1 punt winnen voor zijn ploeg per match.

 

6. Een speler die niet aanwezig is op het tijdstip dat zijn match moet starten, verliest met forfaitscore.  Voor het begin van de wedstrijd kan wel een overeenkomst worden gesloten in verband met mensen die eventueel wat later zouden toekomen. Die personen moeten dan wel als laatste worden opgesteld (zie ook rubriek ‘Wedstrijdbladen’).

 

7. Een speler die werd opgesteld mag onder geen enkel beding weigeren te spelen. Indien hij dit wel doet wordt de forfaitscore toegepast.

 

WEDSTRIJDVERLOOP.

1. Voor de wedstrijd duidt elke ploeg een kapitein aan. Deze personen staan in voor het invullen van de wedstrijdbladen en voor het goede verloop van de wedstrijd.

 

2. De kapiteins moeten om 20.00u in het lokaal van de thuisploeg aanwezig zijn.

 

3. De kapitein van de bezoekende ploeg heeft het recht de vogelpikinstallatie van de thuisploeg te controleren. Indien er opmerkingen zijn moet hij die uiten voor de wedstrijdbladen worden ingevuld. In geval van ernstige gebreken, die niet kunnen worden opgelost (wat niet zou mogen voorkomen), kan de kapitein van de bezoekende ploeg weigeren de wedstrijd te spelen.

 

4. De thuisploeg zal er voor zorgen dat er voor de wedstrijd minstens 1 blok vrij is om toe te laten dat de spelers van de bezoekende ploeg kunnen oefenen. Op het gepaste tijdstip neemt de kapitein van de thuisploeg het initiatief de matchen te laten aanvangen.

 

5. Indien op 2 blokken wordt gespeeld gaan deze matchen iedere keer op hetzelfde ogenblik van start. Dus voor het starten van een volgende match moet men wachten tot beide blokken vrij zijn. Het is ook zo dat de spelers op de onpare nummers van het wedstrijdblad telkens op dezelfde blok spelen, alsook de spelers op de pare nummers van het wedstrijdblad.

 

6. Er word opgegaan naar de Bull (naar de roos ) De onpare wedstrijden gaat de bezoekende speler eerst naar de Bull ( wedstrijd 1&3 1ste koppel  & 7 en wedstrijd 9) voor de thuisploeg ( wedstrijd 2 & 4 & 2de koppel &8 en wedstrijd 10 )

 

7. De thuisploeg staat in voor het tekenen op één blok alsook de bezoekers. De kapitein moet er ook op toezien dat de tekenaars vlot hun taak verrichten, zoniet moet hij hen laten vervangen.

 

8. Er wordt getekend in dubbele kolommen : links het aantal behaalde punten per worp ; rechts de score bekomen door middel van die behaalde punten af te trekken van de vorige score.

 

9. Tijdens het werpen is de tekenaar ten allen tijde verplicht het aantal punten behaald van de pijlen die zich in het blok bevinden te melden aan de speler die erom verzoekt. De tekenaar is niet verplicht het nog resterende aantal punten te melden.

 

10. Er wordt op het systeem 4 enkels 2 koppels en 4 enkels gespeeld.

 

11. Een match bestaat uit 5 manches van 501, dubbel uit.  Er word opgegaan naar de Bull. De volgende manches  wordt telkens gewisseld.  Men is verplicht alle 5 manches te spelen.Voor koppelspel 5 manches van 701dubbel uit .

 

12. Een speler kan alleen maar een score bevestigen wanneer zijn pijlen zich nog in de blok bevinden.  D.w.z. dat men de tekenaar genoeg tijd moet geven om de score te tellen.  Wanneer de pijlen uit de blok zijn verwijderd telt enkel en alleen nog de beslissing  van de tekenaar! Er wordt niet geworpen tijdens het aantekenen van de score van de tegenstrever.

 

13. Eventuele fouten van de tekenaar kunnen gedurende het verloop van een manche nog worden verbeterd, voor zover de betreffende speler nog een tel boven de 100 heeft. Een fout ten nadele van een speler kan ook nog verbeterd worden voordat betreffende speler zijn pijlen heeft geworpen. Opmerkingen na het eindigen van een manche wordt onder geen enkel beding nog aangenomen.

 

14. Wanneer er klachten zijn over het verloop van een wedstrijd en die kunnen niet in der minne worden opgelost, worden de opmerkingen DOOR DE KAPITEINS op het wedstrijdblad genoteerd in de daarvoor voorziene ruimte.  Die opmerkingen zullen dan worden besproken op de eerste maandelijkse vergadering na die wedstrijd. 

Indien men niets op het blad heeft genoteerd kan men ook niet eisen dat die wedstrijd op de vergadering wordt besproken.

 

15. Na het beëindigen van een wedstrijd is de kapitein van de thuisploeg verplicht de uitslag door te geven aan Rigole Luc, tel: 0477/519 805. Dit moet gebeuren op een deftig uur voor 01u.  Bij het niet respecteren van deze regel wordt een boete opgelegd van €5 (of bij herhaling een veelvoud ervan).

 

16. Tijdens de wedstrijden moeten de GSM’s afgezet worden door beide spelers alsook door de tekenaar .De wedstrijd mag niet onderbroken worden, door om het even welke onbelangrijke reden != €5 boete.

 

17. Bij het terugkeren naar de werplijn mag de speler van de andere blok er geen ginder van ondervinden.

 

Alleen de kapiteins mogen hun spelers helpen bij het rekenen, of een persoon aangesteld door de kapitein.

 

18. Een schrijver kan door een ander persoon worden vervangen indien hij: op een of andere wijze het spel verstoord, waardoor de speler zijn concentratie verliest. Een vervanging moet wel steeds aangevraagd worden door een van de betrokken spelers.

 

19. Iedere speler heeft maximum 5 minuten om aan zijn wedstrijd te beginnen,en dit vanaf het beëindigen van vorige partij. =: Forfait voor deze match

                              

 WEDSTRIJDFORMULIEREN.

1. De wedstrijdformulieren moeten om 20.00u, op verantwoordelijkheid van de kapitein van de thuisploeg, beschikbaar zijn in het lokaal waar de wedstrijd doorgaat.

Wedstrijdbladen moeten ten laatste ingevuld zijn om 20h30 zodat de wedstrijden stipt om 20h30 zouden kunnen starten.

 

2. Er kan een kleine afwijking zijn voor de aanvang van de wedstrijd een half uur uit te stellen (starten om 21h) er moet wel verwittigd worden aan de tegenpartij ten laatste tegen 20h.

 

3. De wedstrijdformulieren worden ingevuld in 3-voud met behulp van een karbon tussen de verschillende bladen.  Men ziet erop toe dat men hard genoeg doordrukt om de leesbaarheid van de onderste bladen te verzekeren. Een kopie mag ook.

Op de wedstrijdformulieren moeten de volgende gegevens verplicht voor komen :

- datum van de wedstrijd

- naam van de thuisploeg en van de bezoekers

- namen van de effectieve spelers + lidnummer !!!!!!

- de nummers van de spelers met een 180 of 171 score

- de nummer van de spelers met een 100+-uitworp Bij de dames vanaf 75+ de behaalde clubscore

- het behaalde aantal manches

- de namen en handtekeningen van de kapiteins

 

4. De kapitein van de thuisploeg is verantwoordelijk voor het nazien van de wedstrijdformulieren.  Indien deze gegevens niet voorkomen, kan dit gevolgen hebben voor het opstellen van het klassement of bij het bespreken van eventuele klachten op de vergaderingen.

 

5. Wanneer de kapitein van een ploeg er zeker van is dat een speler slechts op een bepaald tijdstip aanwezig zal kunnen zijn, dan moet dit voor de wedstrijd worden gemeld aan de kapitein van de tegenstrever en ook worden genoteerd op het wedstrijdblad.

 

6. De clubscore is het totaal aantal gewonnen matchen van de effectieve spelers.  Het totaal aan manches is het totaal aantal gewonnen manches van de effectieve spelers.

 

7. De 3 luiken van de wedstrijdformulieren worden als volgt verdeeld :

a- Het origineel luik wordt bij gehouden tot op de eerste vergadering  om 20h30 in een van de aangesloten lokalen HDF.

b- Het 2de luik wordt behouden door de kapitein van de thuisploeg.

c- Het 3de luik wordt meegegeven aan de kapitein van de bezoekers

d- Eens de namen ingevuld mag er niets meer gewijzigd worden. Schrappingen moeten door beide kapiteins geparafeerd worden met de nodige uitleg in het vak opmerkingen.

e- Het wedstrijdblad moet ten laatste tegen zondagavond  in het bezit zijn van de voorzitter (Serge Vanacker):Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en secretaris (Luc Rigole):Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

8. Het wedstrijdblad moet door zowel de thuis en de bezoekende ploeg teruggestuurd worden na de wedstrijd  !!!!!!!

Zo niet wordt een boete van €5 opgelegd (of een veelvoud hiervan bij herhaling).

 

VERGADERINGEN.

1. De vergaderingen van het werkingsbestuur van de Harelbekeekse Darts Federatie gaan door (zie website).  Door speciale omstandigheden (sluitingsdag, feestdag … enz) kan daar worden van afgeweken.

De vergaderingen starten (zonder tegenbericht) om 20.30u stipt.

De vergaderingen gaan door in de lokalen van de deelnemende clubs.  Op de eerste vergadering van een nieuw seizoen wordt de beurtrol opgesteld voor het ganse lopende seizoen.  (Uitzonderingen worden beslist door het hoofdbestuur)

 

2. Per deelnemende club moet minstens één afgevaardigde aanwezig zijn op de vergadering.  Indien er geen enkele afgevaardigde van een club aanwezig is, wordt de club bestraft met een boete van €5 (of een veelvoud ervan bij herhaling), die automatisch wordt afgetrokken van de betaalde borgsom.  Per uitzondering kunnen de afgevaardigden zich laten vervangen door een ander ingeschreven lid van de club.

 

3. Het is de verantwoordelijkheid van de afgevaardigden van het lokaal waar de vergadering gepland is, ervoor te zorgen dat er voldoende plaats beschikbaar is voor alle leden van het werkingsbestuur.

 

4. Indien door onvoorziene omstandigheden het niet mogelijk is dat de vergadering in het geplande lokaal doorgaat, zullen de betrokken afgevaardigden eerst de voorzitter verwittigen.  Zij zullen dan ook zorgen voor een andere plaats en alle bestuursleden tijdig verwittigen van de wijziging.  In ieder geval zullen de verantwoordelijken een bericht van wijziging duidelijk zichtbaar uithangen aan het geplande lokaal.

 

5. Alle aanwezigen worden geacht een gedrag aan te nemen die een normale werking van de vergadering mogelijk maakt.  Bij laakbare houding kan het hoofdbestuur, bij meerderheid van stemmen, personen van een vergadering uitsluiten.

 

6. Indien over een bepaald punt moet worden gestemd, wordt door de voorzitter beslist of die stemming al dan niet geheim zal worden gedaan.  In ieder geval geldt er slechts 1 stem per deelnemende aanwezige club.

Bij een stemming wordt de beslissing genomen door de meerderheid van stemmen.  Bij gelijkheid van stemmen wordt de beslissing genomen door het hoofdbestuur (eventueel na apart beraad), dit ook bij meerderheid van stemmen.  Wanneer 2 personen van dezelfde club in het hoofdbestuur zetelen zal een aparte procedure worden besproken.

Om het hoofdbestuur wat meer zeggenschap te geven in het ganse gebeuren heeft zij de mogelijkheid autonoom (dus zonder het raadplegen van de voltallige werkingsbestuur) reglementaanpassingen door te voeren (dit voor zover dit geen nadelige gevolgen kan hebben voor de algemene werking van de Federatie).

 

7. Uitstellen van wedstrijden:

Moeten in overleg met de 2 ploegen een vast gestelde datum kunnen geven aan het bestuur via mail of telefonisch

 

SPEELWIJZE.

1. Over het algemeen gelden de normale regels zoals opgenomen in de reglementen van de Harelbeekse Dartsfederatie.

 

2. Een ploeg bestaat tussen 6-12 effectieve spelers. Indien je met 6 spelers aantreed voor een wedstrijd is het toegestaan dat er spelers 2 x enkel gooien let wel op een speler mag geen 2x koppel gooien. Het enkelspel wordt gespeeld ‘Best of 5 – 501’, het koppelspel wordt gespeeld ‘Best of 5 – 701’.

Er worden eerst 4 enkelwedstrijden gespeeld, daarna 2 koppelwedstrijden, en vervolgens nogmaals 4 enkelwedstrijden.  Alle wedstrijden moeten worden gespeeld alsook alle manches!

 

3. Een winnende speler in het enkelspel krijgt voor zijn ploeg 1 punt, een winnend koppel in het koppelspel krijgt voor hun ploeg eveneens 1 punt.  Op het einde van de wedstrijden worden het aantal verdiende punten samengeteld.

180 + 171, Hoogste uitworp tellen in het enkelspel en het dubbelspel

 

4. De ploeg met het grootste aantal punten is kampioen,bij gelijk aantal punten is de onderling gewonnen wedstrijden van doorslag ,daarna de onderlinge gewonnen manches!.  

5. Er moet met minimum 6 spelers gespeeld worden, indien je maar met 5 of 4 spelers aantreed zitten er ff wedstrijden in aangezien en speler slechts 2x mag spelen en dat de koppels altijd moeten worden gespeeld 

 

Specifieke straffen.

Een ploeg die niet met minimum 4 spelers aantreed heeft forfait en verliest de match met 10-0 en word bestraft met een boete van 12,50€ voor de 1e maal en nog eens 12,50€ bij de 2e maal bij een 3e forfait word de desbetreffende ploeg uit de kompetitie geweerd en worden de gespeelde matchen nietig verklaard en alle punten verwijderd.de spelers van desbetreffende ploeg kunnen ook individueel gestraft worden door ontzegging van volgend seizoen bij een andere ploeg te kunnen tekenen in de Harelbeekse Darts Federatie.

 

Bekerwedstrijden (Indien van Toepassing)

1. Gaan door op de vrije data van de speelkalender

2. Bekerwedstrijden worden als volgt gespeeld 3 enkels 3 koppels en 3 enkels best of/5 na 3 winnende legs in een wedstrijd is de partij afgelopen

3. Er wordt gespeeld in knock out systeem

4. de trekking is gebeurt door een onschuldige pc

5. Er kan gespeeld worden met 12 spelers,er moeten 6 enkel en  3 koppelspelen worden afgewerkt,6 spelers mogen 3 koppels vormen.

6. één speler mag maar 1x enkel en 1x koppel spelen

 

Klassementen.

Algemeen ploegenklassement:

1. De ploeg die op het einde van het seizoen de meeste  punten behaald heeft 

2. Bij gelijkheid van punten : de ploeg die bij de onderlinge duels het meest heeft gewonnen ,vb. 6-4 , tegen 3-7.

3. Onderling gewonnen manches, vb. 23-27.

 

Individuele klassementen:

-   Voor het individueel klassement is het steeds de enkelwedstrijd die telt of als er alleen koppel werd gespeeld telt deze koppelmatch in het individuele puntenklassement  

-    De speler die het meest punten behaald heeft,zowel bij de Heren als bij de Dames ,dit voor de 2 reeksen apart.

-    Hoogste uitworp en het hoogste aantal 180 en 171 worpen gedurende het seizoen,zowel bij de Heren en de Dames dit voor de 2 reeksen apart.

 

Voor een vlotte verwerking en publicatie op de website, en het samenstellen van het individueel klassement wordt gevraagd de uitslagen en wedstrijdbladen zowel door de thuis als de bezoekende ploeg online door te sturen op de voorziene webpagina van onze website. De klassementverantwoordelijke Rigole Luc en Vanacker Serge krijgen dan automatisch de nodige informatie. Doe dit voor zondagavond 20 h. Bij het te laat versturen van het wedstrijdblad 5€ boete. Uitslagen zijn te bekijken op www.harelbeekse-dartsfederatie.be  

 

Steigers en Dalers.

Het bestuur beslist over de stijgers en dalers naargelang het aantal ploegen dat wegvalt of bijkomt.

Het bestuur Harelbeekse Darts Federatie.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.