Privacyverklaring Harelbeekse Darts federatie

Inleiding.

De Harelbeekse Darts federatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Harelbeekse Darts federatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (GDPR) van Belgïe en de Europese Unie.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Wij de Harelbeekse Darts federatie zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij de (verwerker) verantwoordelijke via onderstaande contactgegevens:

Harelbeekse Darts federatie
Serge Vanacker (verwerker)
0032479504200
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Harelbeekse Darts federatie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • opmaak en uitvoering van de met u gesloten lidmaatschap overeenkomst, waaronder de overeengekomen producten en/of diensten te kunnen aanbieden en leveren,
 • om de beveiliging van de website te optimaliseren,
 • om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website,
 • om u indien u dit aanvaard relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
 • om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren,
 • om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar de Harelbeekse Darts federatie onderhevig aan is,
 • bij beslechting van eventuele geschillen,
 • voor administratieve doeleinden,
 • om zich te registreren voor deelname aan evenementen, activiteiten die eventueel vermeld worden op de website.
 • Om contact met de Harelbeekse Darts federatie en andere contactpunten vermeld op de website te kunnen leggen.
 • Om misbruik van onze website te kunnen tegengaan.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en ( opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mail
 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de hoger vermelde doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Online registratie van persoonsgegevens.

Gegevens die u zelf beslist om ons toe te vertrouwen en door u zelf zijn ingegeven via invulformulieren, bijvoorbeeld een contactformulier.of wedstrijdblad.
Dit zijn automatisch toegezonden persoonsgegevens. Zo kan automatisch uw TCP/IP-adres geregistreerd worden. Wij gebruiken alleen deze gegevens om misbruik van onze website te vermeiden, bijvoorbeeld in online formulieren de niet gevraagde informatie invullen. Wij kunnen met deze gegevens een bezoeker met slechte bedoelingen bannen van onze website.
 

Verstrekking van gegevens aan derden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken bij de Harelbeekse Darts federatie en op onze website geen overeenkomsten met minderjarigen, zonder medwerking van hun ouders of voogd!! Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

Bewaartermijn.

de Harelbeekse Darts federatie bewaart persoonsgegevens maximaal 1 jaar na het stopzetten van een lidmaadschap.

Beveiliging van de gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • De verwerker die namens de Harelbeekse Darts federatie van uw gegevens kennis kan nemen, is gehouden aan geheimhouding
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken iedere dag back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze website met bijhorende faciliteiten wordt altijd up-to-date gehouden.
 • Onze website is beveiligd met een gecodeerde SSL-verbinding.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toe- zichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Links

Op de website van de Harelbeekse Darts Federatie vindt u links naar websites van andere partijen. De Harelbeekse Darts Federatie  is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt!!.

Wijziging privacy statement

Bavikhove Digitaal kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.